011
 
 

NGÀY HỘI VĂN HÓA – DU LỊCH BẠC LIÊU

VÀ LỄ HỘI DẠ CỔ HOÀI LANG

NĂM 2022

1. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC:
– Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.
– Địa chỉ: Số 16, đường Cù Chính Lan, Phường 01, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
– Điện thoại: 02913.3953206.
– Website: https://ngayhoivanhoadulich.svh.baclieu.vn
– Đầu mối liên hệ: Ông Lý Vỹ Triều Dương, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch – Thể dục thể thao, Số điện thoại: 0913.049.094

2. NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ:
– Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
– Số điện thoại: 0918.140065.