011

NGÀY HỘI VĂN HÓA – DU LỊCH BẠC LIÊU

VÀ LỄ HỘI DẠ CỔ HOÀI LANG

NĂM 2022

MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

        1. Quyết định số 463/QĐ-TU ngày 13/6/2022 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.   Xem văn bản 

        2. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản

        3. Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 30/6/2022 của Ban Tổ chức về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản

        4. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản

        5. Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức khởi công, khánh thành một số dự án, công trình trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản

        6. Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 12/9/2022 của Ban Tổ chức Hội chợ v/v tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại – Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022.  Xem văn bản

        7. Kế hoạch số 46/KH-SCT ngày 13/9/2022 của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu v/v tổ chức Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2022.  Xem văn bản

        8. Quyết định 1599/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan Nhạc Ngũ âm và Múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu năm 2022.  Xem văn bản

        9. Quyết định 1601/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Đơn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu năm 2022.  Xem văn bản