011

NGÀY HỘI VĂN HÓA – DU LỊCH BẠC LIÊU

VÀ LỄ HỘI DẠ CỔ HOÀI LANG

NĂM 2022

MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

        1. Quyết định số 463/QĐ-TU ngày 13/6/2022 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.   Xem văn bản 

        2. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản

        3. Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 30/6/2022 của Ban Tổ chức về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản

        4. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản

        5. Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức khởi công, khánh thành một số dự án, công trình trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.  Xem văn bản